Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Javna agencija za raziskovalno dejavnos RS Nervtech d.o.o. Zavarovalnica Triglav d.d.

Raziskovalni projekti so (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Raziskovalni projekti

Članica UL UL Fakulteta za elektrotehniko
Šifra 1538
Naziv projekta Nevrofiziološko in kognitivno profiliranje vozniških sposobnosti
Obdobje 01.05.2017-30.04.2020
Letni obseg 1.59 FTE
Finančni obseg 400.000 EUR / ARRS (75%), Nervtech (13%), Zavarovalnica Triglav (12%)
Vodja Jaka Sodnik
Veda Tehniška veda
Sodelujoče RO Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Vsebinski opis projekta Glavni cilj predlaganega projekta je bil razvoj sistema za holistično evalvacijo vozniških spretnosti in predlog popravljenega vedenjskega modela voznika, ki temelji na izmerjenih dejanskih sposobnostih ter psihofizioloških, biometričnih in nevrofizioloških odzivih. Predlagani sistem je zgrajen na osnovi naprednega simulatorja vožnje na pomični platformi, ki zagotavlja doživeto in realistično izkušnjo vožnje v kontroliranem in varnem okolju. Slednji omogoča razvoj nabora raznolikih scenarijev vožnje na osnovi prometa, ki vključuje osebna vozila, tovornjake, kolesarje, pešce, itd. Ti scenariji združujejo normalne vozne pogoje z različnimi intenzitetami prometa, spreminjajočimi se cestnimi in vremenskimi pogoji ter tudi velik nabor nenavadnih, stresnih in celo nevarnih situacij, ki se jih v realnem življenju ne da replicirati. Pri tem merimo hitrosti, pospeške, obračanje volana, vijuganje znotraj voznega pasu, varnostne razdalje, reakcijske čase in druge lastnosti vožnje. Poleg podatkov zajetih in zbranih v simulatorju smo s pomočjo psihofizioloških, biometričnih in nevrofizioloških instrumentov opazovali tudi voznikov psihofizični odziv na stres in visoko kognitivno obremenitev.

Predlagali smo tudi lastno rešitev zalednega strežniškega sistema za shranjevanje vseh zajetih podatkov v poenoten podatkovni niz, ki je na voljo naprednim algoritmom strojnega učenja in modeliranja. Slednji omogoča označevanje in segmentacijo različnih visoko-nivojskih značilk z namenom predlaganja splošnega vedenjskega modela voznika, ki pojasni odzive voznika na različne situacije na cesti. Omogoča tudi identifikacijo različnih tipov in profilov voznikov ter tudi splošnih strategij v spreminjajočih se psihofizičnih razmerah. Identificirane so tudi posameznikove reakcije v različnih situacijah in vpliv stresa ter kognitivne obremenitve na vožnjo ter tudi neka splošna ocena vozniških sposobnosti.
Sestava projektne skupine Projektna skupina
Faze projekta in njihova realizacija Grafični potek faz
Za povečavo klikni na sliko.
Najpomembnejše objave
 1. Vengust, M., Kaluža, B., Stojmenova, K., & Sodnik, J. (2017, September). NERVteh compact motion based driving simulator. In Proceedings of the 9th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications Adjunct (pp. 242-243). COBISS.SI-ID 11834452
 2. Popović, N. B., Miljković, N., Stojmenova, K., Jakus, G., Prodanov, M., & Sodnik, J. (2019). Lessons learned: gastric motility assessment during driving simulation. Sensors, 19(14), 3175. COBISS.SI-ID 12582740.
 3. Gruden, T., Popović, N.B., Stojmenova, K., Jakus, G., Miljković, N., Tomažič, S., Sodnik, J. (2021) Electrogastrography in Autonomous Vehicles—An Objective Method for Assessment of Motion Sickness in Simulated Driving Environments. Sensors, 21, 550.
 4. Gruden, T., Stojmenova, K., Sodnik, J., & Jakus, G. (2019). Assessing drivers’ physiological responses using consumer grade devices. Applied Sciences, 9(24), 5353. COBISS.SI-ID 12780884.
 5. Stojmenova, K., Tement, S., Komavec, M., Novak, K., & Sodnik, J. (2019). Profiliranje voznikov in vozniških sposobnosti : uporabniška študija. COBISS.SI-ID 16999683.
 6. Tement, S., Plohl, N., Horvat, M., Musil, B., Jakus, G., & Sodnik, J. (2020). Driving demands, stress reactivity and driving behavior: An interactional approach. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 69, 80-90. COBISS.SI-ID 25088008.
 7. Motnikar, L., Stojmenova, K., Štaba, U. Č., Klun, T., Robida, K. R., & Sodnik, J. (2020). Exploring driving characteristics of fit-and unfit-to-drive neurological patients: a driving simulator study. Traffic injury prevention, 21(6), 359-364. COBISS.SI-ID 15945987.
 8. Cizman Staba, U., Klun, T., Stojmenova, K., Jakus, G., & Sodnik, J. (2020). Consistency of neuropsychological and driving simulator assessment after neurological impairment. Applied Neuropsychology: Adult, 1-10. COBISS.SI-ID 27996419.
 9. Čegovnik, T., Stojmenova, K., Jakus, G., & Sodnik, J. (2018). An analysis of the suitability of a low-cost eye tracker for assessing the cognitive load of drivers. Applied ergonomics, 68, 1-11. COBISS.SI-ID 11875668.
 10. Stojmenova, Kristina, and Jaka Sodnik. Detection-response task—uses and limitations. Sensors 18, no. 2 (2018): 594. COBISS.SI-ID 11959892.
 11. Čegovnik, T., Trontelj, K., Dovgan, E., & Sodnik, J. Ocenjevanje voznikovega vedenja in varnosti v prometu na simulatorju vožnje. Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017. COBISS.SI-ID 11822932.
 12. Komavec, M., Kaluža, B., Stojmenova, K., & Sodnik, J. (2019). Risk Assessment Score Based on Simulated Driving Session, in 2019 Driving Simulation Conference Europe. 2019. p. 67-74. COBISS.SI-ID 12657492.
 13. Sodnik, J., Kaluža, B., Komavec, M., & Stojmenova, K. (2021). Postopek vrednotenja voznika in naprava za izvedbo postopka (eng. Driver evaluation method and device for implementing the method). Patent SI 25874. Urad Republike Slovenija za Intelektualno lastnino. COBISS.SI-ID 15252227.
 14. Tement, S., Musil, B., Plohl, N., Horvat, M., Stojmenova, K., & Sodnik, J. Assessment and profiling of driving style and skills. Book: User Experience Design in the Era of Automated Driving. Series: Studies in Computational Intelligence. Springer. (v tisku)
Vse bibliografske reference Povezava na SICRIS
Fotografije
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Javna agencija za raziskovalno dejavnos RS Nervtech d.o.o. Zavarovalnica Triglav d.d.

Research projects (co)funded by the Slovenian Research Agency.

Project

Member of University of Ljubljana UL Faculty of Electrical Engineering
Code 1538
Project Neurophysiological and cognitive profiling of driving skills
Period 01.05.2017-30.04.2020
Range of year 1.59 FTE
Financials 400.000 EUR / ARRS (75%), Nervtech (13%), Zavarovalnica Triglav (12%)
Head Jaka Sodnik
Research activity Engineering sciences and technologies
Research Organisation Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Abstract The main goal of the proposed project was to develop a system for holistic evaluation of driving skills and to propose an improved driver behavior model based on physical performance and psychophysiological, biometrical and neuropsychological responses. The proposed system was built around an advanced motion-based driving simulator providing immersive driving experience in a controlled and safe environment. The latter enables development of a variety of driving scenarios with traffic including cars, trucks, cyclists, pedestrians, etc. These scenarios include normal driving conditions with different varying traffic, road and weather conditions as well as a variety of unusual, stressful and even hazardous situations which cannot be duplicated in real life. Speeds, accelerations, steering control, lane deviations, safety distances, reaction times and other properties are measured and logged. In addition to data collected within the simulation a set of external psychological, biometrical and neurophysiological instrumentation was also used to assess driver’s psychophysical responses to stress and high cognitive workload.

A proprietary backend solution was proposed to store all captured data as a unique dataset available for advanced machine learning algorithms and modeling. The latter includes various high-level feature engineering and extraction techniques with the goal of proposing a general driver behavior model which will explain how drivers react in different situations on the road. It enables also identification of various driver types and profiles as well as common response strategies in varying psychophysical conditions. Individual’s reactions in different situations and impact of stress and cognitive workload on driving performance are also be identified and their overall assessment of driving skills is provided.
Researchers Link on SICRIS
The phases of the project and their realization Gantt graph
Click on image to enlarge.
Most relevant publications
 1. Vengust, M., Kaluža, B., Stojmenova, K., & Sodnik, J. (2017, September). NERVteh compact motion based driving simulator. In Proceedings of the 9th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications Adjunct (pp. 242-243). COBISS.SI-ID 11834452
 2. Popović, N. B., Miljković, N., Stojmenova, K., Jakus, G., Prodanov, M., & Sodnik, J. (2019). Lessons learned: gastric motility assessment during driving simulation. Sensors, 19(14), 3175. COBISS.SI-ID 12582740.
 3. Gruden, T., Popović, N.B., Stojmenova, K., Jakus, G., Miljković, N., Tomažič, S., Sodnik, J. (2021) Electrogastrography in Autonomous Vehicles—An Objective Method for Assessment of Motion Sickness in Simulated Driving Environments. Sensors, 21, 550.
 4. Gruden, T., Stojmenova, K., Sodnik, J., & Jakus, G. (2019). Assessing drivers’ physiological responses using consumer grade devices. Applied Sciences, 9(24), 5353. COBISS.SI-ID 12780884.
 5. Stojmenova, K., Tement, S., Komavec, M., Novak, K., & Sodnik, J. (2019). Profiliranje voznikov in vozniških sposobnosti : uporabniška študija. COBISS.SI-ID 16999683.
 6. Tement, S., Plohl, N., Horvat, M., Musil, B., Jakus, G., & Sodnik, J. (2020). Driving demands, stress reactivity and driving behavior: An interactional approach. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 69, 80-90. COBISS.SI-ID 25088008.
 7. Motnikar, L., Stojmenova, K., Štaba, U. Č., Klun, T., Robida, K. R., & Sodnik, J. (2020). Exploring driving characteristics of fit-and unfit-to-drive neurological patients: a driving simulator study. Traffic injury prevention, 21(6), 359-364. COBISS.SI-ID 15945987.
 8. Cizman Staba, U., Klun, T., Stojmenova, K., Jakus, G., & Sodnik, J. (2020). Consistency of neuropsychological and driving simulator assessment after neurological impairment. Applied Neuropsychology: Adult, 1-10. COBISS.SI-ID 27996419.
 9. Čegovnik, T., Stojmenova, K., Jakus, G., & Sodnik, J. (2018). An analysis of the suitability of a low-cost eye tracker for assessing the cognitive load of drivers. Applied ergonomics, 68, 1-11. COBISS.SI-ID 11875668.
 10. Stojmenova, Kristina, and Jaka Sodnik. Detection-response task—uses and limitations. Sensors 18, no. 2 (2018): 594. COBISS.SI-ID 11959892.
 11. Čegovnik, T., Trontelj, K., Dovgan, E., & Sodnik, J. Ocenjevanje voznikovega vedenja in varnosti v prometu na simulatorju vožnje. Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017. COBISS.SI-ID 11822932.
 12. Komavec, M., Kaluža, B., Stojmenova, K., & Sodnik, J. (2019). Risk Assessment Score Based on Simulated Driving Session, in 2019 Driving Simulation Conference Europe. 2019. p. 67-74. COBISS.SI-ID 12657492.
 13. Sodnik, J., Kaluža, B., Komavec, M., & Stojmenova, K. (2021). Postopek vrednotenja voznika in naprava za izvedbo postopka (eng. Driver evaluation method and device for implementing the method). Patent SI 25874. Urad Republike Slovenija za Intelektualno lastnino. COBISS.SI-ID 15252227.
 14. Tement, S., Musil, B., Plohl, N., Horvat, M., Stojmenova, K., & Sodnik, J. Assessment and profiling of driving style and skills. Book: User Experience Design in the Era of Automated Driving. Series: Studies in Computational Intelligence. Springer. (v tisku)
All bibliographic records Link on SICRIS