Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Javna agencija za raziskovalno dejavnos RS

Raziskovalni projekti so (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Raziskovalni projekti

Članica UL UL Fakulteta za elektrotehniko
Šifra 1538
Naziv projekta Nevrofiziološko in kognitivno profiliranje vozniških sposobnosti
Obdobje 01.05.2017-30.04.2020
Letni obseg 1.59 FTE
Vodja Jaka Sodnik
Veda Tehniška veda
Sodelujoče RO Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Vsebinski opis projekta Glavni cilj predlaganega projekta je razvoj sistema za holistično evalvacijo vozniških spretnosti in predlog popravljenega vedenjskega modela voznika, ki bo temeljil na izmerjenih dejanskih sposobnostih ter psihofizioloških, biometričnih in nevrofizioloških odzivih. Predlagani sistem bo zgrajen na osnovi naprednega simulatorja vožnje na pomični platformi, ki zagotavlja doživeto in realistično izkušnjo vožnje v kontroliranem in varnem okolju. Slednji bo omogočil razvoj nabora raznolikih scenarijev vožnje na osnovi prometa, ki bo vključeval osebna vozila, tovornjake, kolesarje, pešce, itd. Ti scenariji bodo združevali normalne vozne pogoje z različnimi intenzitetami prometa, spreminjajočimi se cestnimi in vremenskimi pogoji ter tudi velik nabor nenavadnih, stresnih in celo nevarnih situacij, ki se jih v realnem življenju ne da replicirati. Pri tem bomo merili hitrosti, pospeške, obračanje volana, vijuganje znotraj voznega pasu, varnostne razdalje, reakcijske čase in druge lastnosti vožnje. Poleg podatkov zajetih in zbranih v simulatorju bomo s pomočjo psihofizioloških, biometričnih in nevrofizioloških instrumentov opazovali tudi voznikov psihofizični odziv na stres in visoko kognitivno obremenitev.

Predlagali bomo tudi lastno rešitev zalednega strežniškega sistema za shranjevanje vseh zajetih podatkov v poenoten podatkovni niz, ki bo na voljo naprednim algoritmom strojnega učenja in modeliranja. Slednji bo omogočil označevanje in segmentacijo različnih visoko-nivojskih značilk z namenom predlaganja splošnega vedenjskega modela voznika, ki bo pojasnil odzive voznika na različne situacije na cesti. Omogočili bo tudi identifikacijo različnih tipov in profilov voznikov ter tudi splošnih strategij v spreminjajočih se psihofizičnih razmerah. Identificirane bodo tudi posameznikove reakcije v različnih situacijah in vpliv stresa ter kognitivne obremenitve na vožnjo ter tudi neka splošna ocena vozniških sposobnosti.
Sestava projektne skupine Projektna skupina
Faze projekta in njihova realizacija Grafični potek faz
Za povečavo klikni na sliko.
Bibliografske reference Povezava na SICRIS
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Javna agencija za raziskovalno dejavnos RS

Research projects (co)funded by the Slovenian Research Agency.

Project

Member of University of Ljubljana UL Faculty of Electrical Engineering
Code 1538
Project Neurophysiological and cognitive profiling of driving skills
Period 01.05.2017-30.04.2020
Range of year 1.59 FTE
Head Jaka Sodnik
Research activity Engineering sciences and technologies
Research Organisation Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Abstract The main goal of the proposed project is to develop a system for holistic evaluation of driving skills and to propose an improved driver behavior model based on physical performance and psychophysiological, biometrical and neuropsychological responses. The proposed system will be built around an advanced motion-based driving simulator providing immersive driving experience in a controlled and safe environment. The latter will enable development of a variety of driving scenarios with traffic including cars, trucks, cyclists, pedestrians, etc. These scenarios will include normal driving conditions with different varying traffic, road and weather conditions as well as a variety of unusual, stressful and even hazardous situations which cannot be duplicated in real life. Speeds, accelerations, steering control, lane deviations, safety distances, reaction times and other properties will be measured and logged. In addition to data collected within the simulation a set of external psychological, biometrical and neurophysiological instrumentation will also be used to assess driver’s psychophysical responses to stress and high cognitive workload.

A proprietary backend solution will be proposed to store all captured data as a unique dataset available for advanced machine learning algorithms and modeling. The latter will include various high-level feature engineering and extraction techniques with the goal of proposing a general driver behavior model which will explain how drivers react in different situations on the road. It will enable also identification of various driver types and profiles as well as common response strategies in varying psychophysical conditions. Individual’s reactions in different situations and impact of stress and cognitive workload on driving performance will also be identified and their overall assessment of driving skills will be provided.
Researchers Link on SICRIS
The phases of the project and their realization Gantt graph
Click on image to enlarge.
Citations for bibliographic records Link on SICRIS