SEMINAR IZ NAČRTOVANJA PROGRAMSKE OPREME V TK

Cilji predmeta: Cilj predmeta je pridobitev praktičnih izkušenj in znanj s področja načrtovanja in razvoja programske opreme za različne telekomunikacijske sisteme. Poudarek je na samostojnem projektnem delu, ki vsebuje identifikacijo problema, načrtovanje rešitve, implementacijo, sledenje verzijam, pripravo dokumentacije, testiranje in razhroščevanje.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Predavanja nudijo študentu pregled osnovnih pojmov in konceptov objektnega programiranja. Podani so temeljni principi in pravila načrtovanja in zasnove programske opreme v telekomunikacijah, pravila učinkovitega pisanja razumljive programske kode z ustrezno dokumentacijo, modularnega načina pisanja programske kode s sprotnim testiranjem posameznih modulov, mehanizmi sledenja verzijam programske kode, timski način dela, učinkovito testiranje in preverjanje robustnosti programske kode in iskanje ter odpravljanje napak.

Literatura:
Steve McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, 2004

Priročniki za posamezne programske jezike (odvisno od izbranega projekta)

Specifikacija določene telekomunikacijske opreme in protokolov (odvisno od izbranega projekta)